Calendar

8

Friday Club

8th November 2019

16:30 - 17:45

Spicer Street Church

Spicer St St Albans Hertfordshire AL3 4PQ

Children (Y2-6)

15

Friday Club

15th November 2019

16:30 - 17:45

Spicer Street Church

Spicer St St Albans Hertfordshire AL3 4PQ

Children (Y2-6)

22

Friday Club

22nd November 2019

16:30 - 17:45

Spicer Street Church

Spicer St St Albans Hertfordshire AL3 4PQ

Children (Y2-6)

29

Friday Club

29th November 2019

16:30 - 17:45

Spicer Street Church

Spicer St St Albans Hertfordshire AL3 4PQ

Children (Y2-6)

November 2019
Friday 15 November
16:30
Friday Club
Children (Y2-6) / 16:30 - 17:45 / Spicer Street Church
Friday 22 November
16:30
Friday Club
Children (Y2-6) / 16:30 - 17:45 / Spicer Street Church
Friday 29 November
16:30
Friday Club
Children (Y2-6) / 16:30 - 17:45 / Spicer Street Church
 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Sun, Oct 27
 • Mon, Oct 28
 • Tue, Oct 29
 • Wed, Oct 30
 • Thu, Oct 31
 • Fri, Nov 01
 • Sat, Nov 02
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sun, Nov 03
 • Mon, Nov 04
 • Tue, Nov 05
 • Wed, Nov 06
 • Thu, Nov 07
 • Fri, Nov 08
 • Sat, Nov 09
 • Sun, Nov 10
 • Mon, Nov 11
 • Tue, Nov 12
 • Wed, Nov 13
 • Thu, Nov 14
 • Fri, Nov 15
 • Sat, Nov 16
 • Sun, Nov 17
 • Mon, Nov 18
 • Tue, Nov 19
 • Wed, Nov 20
 • Thu, Nov 21
 • Fri, Nov 22
 • Sat, Nov 23
 • Sun, Nov 24
 • Mon, Nov 25
 • Tue, Nov 26
 • Wed, Nov 27
 • Thu, Nov 28
 • Fri, Nov 29
 • Sat, Nov 30